Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Sdílet

Opatský chrám uprostřed kláštera premonstrátů na Strahově je ve svém jádru románská bazilika s gotickou příčnou lodí a dvěma renesančními, barokně upravenými věžemi. Dnešní barokní podobu získal kostel v letech 1742–1758. Podél stěn hlavní lodi jsou v kartuších fresky s výjevy ze života sv. Norberta, zakladatele řádu.

více o místě

pravidelné římskokatolické bohoslužby

  • po–so: 7:15, 18:00
  • ne: 10:00 a 18:00

Při kostele působí Strahovský chrámový sbor (Collegium Strahoviense)

Koncerty vážné hudby

Prohlídky interiéru kostela – pouze na základě předchozího požádání (přes den je kostel mimo dobu mší zpravidla uzavřen).

historie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je v jádru trojlodní románská bazilika s gotickou příčnou lodí, prodlouženou roku 1627 s renesančním kněžištěm. Kostel vznikl ve 3. čtvrtině 12. století. V letech 1258 — 63 získal gotickou podobu, která přečkala staletí. Historický průzkum v 50. letech 20. století neprokázal ničivý požár v 13. století ani zničení kostela za husitů. V letech 1601 — 05 došlo za opata Lohelia k renesanční přestavbě, jejímž autorem je patrně G. Bossi de Campione. Po poškození ostřelováním a bombardováním Prahy roku 1742 byly provedeny pozdně barokní úpravy na kostelním průčelí (T. Haffenecker, A. Lurago, sochařská výzdoba Jan Antonín Quittainer) i v interiéru: fresky ze života sv. Norberta a výjevy ze života Panny Marie od slezského malíře Viléma Neuenherze (1743). Štuková výzdoba Jana Palliardiho, hlavní oltář i 10 bočních oltářů od známého pražského kameníka Josefa Lauermanna (1769). Sochy hlavního oltáře udělal Ignác Platzer, sochy bočních oltářů J. A. Quittainer. Obrazy na oltářích maloval převážně M. Leopold Willmann, F. Xaver Balko a Siard Nosecký.

Již od počátku byly ke kostelu připojovány kaple. Uprostřed lodi je kaple Panny Marie Pasovské (na místě gotické kaple sv. Andělů ze 14. století). Nechal ji zbudovat Albrecht z Valdštejna pro císařského generála Pappenheima a svého synovce Bertholda, kteří padli v bitvě u Lützenu. Na oltáři je kopie obrazu Panny Marie Pasovské a na stropě freska bitvy u Lützenu od Siarda Noseckého. Na protější straně kostela je větší kaple sv. Voršily, původně gotická. Má oltář sv. Voršily a oltář sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu a zemského patrona, jehož ostatky byly na Strahov přeneseny z magdeburského premonstrátského kláštera v roce 1627 a jsou pohřbeny v této kapli. V kostele byl také roku 1174 pohřben jeho spoluzakladatel Vladislav II. a předtím jeho žena Gertruda, stejně jako druhý spoluzakladatel Jindřich Zdík (zemřel roku 1150). Při archeologickém výzkumu však jejich hroby nebyly nalezeny.

V kostele působili slavní varhaníci Jan Křtitel Kuchař a Robert Führer. V roce 1787 zde na varhanách improvizoval W. A. Mozart. Původní varhany byly po roce 1900 vyměněny.

Papež Jan Pavel II. udělil opatskému chrámu Nanebevzetí Panny Marie titul Basilica minor (bazilika menší). Oslavy povýšení se konaly 1. a 2. února 1992.

Smazat logy Zavřít